Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Ansvar för att dina uppgifter är i säkra händer

Vi värnar om din personliga integritet. Diretto Employment Services AB (”Diretto”)
organisationsnummer 5591-233936 är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som
inhämtas och behandlas av Diretto.

Diretto lagrar information om användaren för att skapa en så effektiv tjänst som möjligt.
Användare kan granska ändra eller ta bort sina personuppgifter från webbplatsen.

Diretto agerar även som personuppgiftsbiträde när det gäller personuppgifter som användare
lämnar om sina anställda.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är följande: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-adress,
personnummer, användarens geografiska placering och genomförda lönetransaktioner.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

För att kunna leverera tjänsten enligt det avtal vi ingått med användarna

Det avtal vi ingår med dig som användare när du registrerar dig utgör den lagliga grunden för
behandlingen av personuppgifterna och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra
avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig som användare.

För att kunna betala ut löner och hantera skatter åt användare

För att Diretto ska kunna leverera tjänsten enligt användarvillkoren behövs information om
bankkortsnummer, personnummer och adress. E-postadress behövs för att skicka notiser, lönespecifikationer och eventuellt påminna om signering av skattedeklaration. Bankkontonummer behövs för att den som jobbat ska kunna få sin lön.

 För att kunna hantera kundärenden

Det är Direttos berättigade intresse och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa användare
vid frågor och klagomål och kan även innefatta enkäter eller uppföljande frågor om tjänsten

För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring

via e-post, sms, post eller sociala medier

Diretto kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt
berättigade intresse av att kunna informera om och marknadsföra tjänsten.

För att kunna förbättra och uppdatera tjänsten samt den tekniska

funktionaliteten av vårt system.

Det är vårt berättigade intresse att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för
dig att använda vår webbplats och att kunna förstå hur du som användare upplever tjänsten och
därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

För att hålla koll på och registrera vilka som bett om att inte få direkt

marknadsföring eller information från Diretto och som inte är användare

Det är ett berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte erhålla marknadsföringsutskick.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till
obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

När kan Diretto komma att dela dina uppgifter

Diretto delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt
lag. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi
från början samlade in dem för. 

Diretto delar även dina personuppgifter med några företag som är självständigt
personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom
myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar t ex Swish och Stripe. Du kan
läsa mer om hur de behandlar dina personuppgifter på deras hemsidor.

Lagring och lagringstid

Diretto behandlar informationen om dig som användare för att kunna tillhandahålla en bra tjänst
och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som
uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt
lag eller för att användare som är arbetsgivare ska kunna följa vad som krävs enligt lag.

Information avseende löneutbetalningar raderas när en användare sitt konto eller har varit inaktiv i
över 2 år. Om ingen av dessa inträffar raderas uppgifterna efter 7 år.

Information om registrerade användare sparas så länge som användaren väljer att vara registrerad.
Om användaren väljer att radera sitt konto så raderas det så fort som möjligt efter eventuella
pågående ärenden eller transaktioner är avslutade men senast efter 30 dagar.

När det gäller uppgifter som används för marknadsföring riktat mot personer som inte är
registrerade användare kommer informationen att lagras i 1 år. Dessa personer har möjlighet att
avsäga sig utskick från Diretto. 

Rättigheter

En användare har rätt att begära ett registerutdrag av Diretto. Vidare har varje användare har rätt
att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade. Om det är några personuppgifter som är
felaktiga eller behöver kompletteras kan antingen användaren själv göra detta på webbplatsen eller
kontakta oss.

Användare har även rätt att få sina uppgifter raderade. Enklaste sättet att göra detta är att själv
använda funktionen ”radera konto” på webbplatsen alternativt kontakta oss direkt för att begära
radering. Diretto kommer då att radera personuppgifterna så fort eventuella pågående transaktioner
är slutförda.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det
förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakt

 Om du har frågor om hur Diretto använder dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina
rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på info@diretto.se